Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Odprawy celne.

Realizując kompleksową obsługę spedycyjną powierzonych nam ładunków realizujemy w eksporcie oraz imporcie:

– kompleksową obsługę celną ładunków w portach polskich

– kompleksowa obsługa celna ładunków w portach europejskich / odprawy fiskalne /

– odprawy celne mienia przesiedlenia osób fizycznych

– odprawy celne eksportowe

– odprawy celne importowe uproszczone / czas odprawy 1 godzina /

– reprezentacja klientów przed Urzędem Celnym, Sanepid, Granicznym Inspektoratem Weterynarii, WIORIN, WIJHARS

– pełna dokumentacja celna

 

Odroczenia płatności podatku VAT z tytułu importu towarów.

Odroczenie obowiązku płacenia podatku VAT przy odprawie celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług możliwe jest w ramach procedury uproszczonej, realizowanej przez naszą agencję celną.
Korzyści wynikające z tego rozwiązania obejmują:

– możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów do Polski w ramach składanych przez Państwa deklaracji podatkowych VAT-7.

– krótszy czas odprawy celnej już od 30 minut.

– ograniczenie ilości rewizji dzięki posiadanemu przez Agencje Celna certyfikatowi Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Oferujemy naszą pomoc w przygotowaniu Importera do spełnienia warunków niezbędnych dla skorzystania z możliwości odroczenia płatności VAT.

 

Dokumentacja.

Dla dokonania odpraw celnych w imporcie lub eksporcie wymagane jest dostarczenie następujacych dokumentów:

Upoważnienie dla Agencji Celnej wypełnione i podpisane w oryginale / 2 szt./ –  druk upoważnienia dostępny na życzenie

Załączniki do rejestracji upoważnienia :

kopia REGON

– kopia NIP

– kopia wpisu firmy do KRS lub rejestru przedsiębiorców

– numer przedsiębiorcy w rejestrze EORI * / Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotow Gospodarczych /

– rejestracja w PDR / Podsystem Danych Referencyjnych /

 

Rejestr EORI *

UWAGA!  Brak numeru EORI eksportera / importera uniemożliwia dokonanie odprawy celnej importowej lub eksportowej na terenie Unii Europejskiej i tym samym dokonania wysyłki eksportowej lub obsługi towaru importowanego.

Proces rejestracji EORI prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) pod adresem www.puesc.gov.pl i obsługiwane w formie elektronicznej. W ten sam sposób obsługiwane są wnioski o aktualizację danych podmiotu lub dezaktywację numeru EORI.

Nadawanie numeru EORI następuje w ramach usługi e-Klient Służby Celnej z wykorzystaniem Wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC  Usługa e-Klient SC umożliwia Klientom Służby Celnej rejestrację oraz uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer EORI nie muszą rejestrować się za pośrednictwem PUESC, ponieważ ich dane zostały automatycznie zmigrowane z rejestru EORI do nowego systemu. Chcąc jednak uzyskać dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) przedsiębiorcy muszą założyć konto na PUESC i połączyć zmigrowane dane z kontem zgodnie z opisem zawartym w dokumencie e-Klient Służby Celnej – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

Jak uzyskać numer EORI? Instrukcja oraz wiecej informacji dostepne na stronie PUESC

Podstawowym kanałem komunikacyjnym w zakresie rejestracji EORI  jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC.

Informacje dotyczące rejestracji EORI można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, lub kontaktując się z helpdesk telefonicznie.

 

Wszystkie przesyłki eksportowane z Polski do krajów nie należących do Unii Europejskiej muszą zostać odprawione celnie w eksporcie w urzędzie celnym na terenie Polski.

Podstawowe dokumenty handlowe wymagane do odprawy celnej w eksporcie:

– faktura handlowa z warunkami dostawy

– specyfikacja / packing list

– faktura lub oświadczenie o kosztach transportu

– świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty / jesli wymagane /

– świadectwo / certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego

 

Podstawowe dokumenty handlowe wymagane do odprawy celnej w imporcie:

– faktura handlowa / Invoice / z warunkami dostawy oraz tłumaczenie faktury

– specyfikacja / packing list zgodna z konosamentem

– oryginał świadectwa pochodzenia / jeśli są stosowane preferencje /

– konosament / morski list przewozowy

– faktura lub oświadczenie o kosztach transportu

– certyfikat CE dla wyrobów dla których certyfikat jest wymagany w UE

– świadectwo / certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego

– świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty / jesli wymagane /

– pozwolenie importowe / jesli wymagane / np. dla tekstyliów, wyrobów stalowych

 

Pozwolenia przywozu / licencje importowe /  –  Dopuszczenie do obrotu na obszarze Wspólnoty pewnych grup towarowych jest uwarunkowane posiadaniem pozwolenia przywozu, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Dokument SAD – czyli Jednolity Dokument Administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

Zgłoszenie celne towaru w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego /formularz SAD/ lub na zestawie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego /zestaw SAD/ lub w wersji elektronicznej tzw. MRN

Likwidacja granic wewnętrznych spowodowała, że polscy przedsiębiorcy, którzy aktualnie uczestniczą w obrocie towarowym z krajami Unii, nie muszą od 1 maja 2004 roku przedstawiać dokumentu SAD lub MRN. Dokument ten będzie obowiązywać wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

 

Dokument EUR 1 – W imporcie z krajów trzecich EUR. 1 pełni rolę dokumentu potwierdzającego pochodzenie towarów. Dokument EUR.1 jest świadectwem przewozowym, właściwym dla stosowania obniżonych stawek celnych, także zawieszonych lub ustanowionych w ramach traktatowych kontyngentów taryfowych. Wydaje go właściwy urząd kraju eksportera danego towaru, zgodnie z protokołami Układu Europejskiego podpisanymi z odpowiednim krajem. W imporcie z krajów trzecich pełni on rolę dokumentu potwierdzającego pochodzenie towarów.

 

Dokument T2L – dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów.

 

System zarejestrowanych eksporterów (REX).

System zarejestrowanych eksporterów (REX) – system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców. Eksporter z kraju korzystającego, po zarejestrowaniu się w unijnym systemie REX i nadaniu mu numeru REX jest upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia są podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywiezionych do UE.

System ma na celu stopniowe wyeliminowanie stosowanych dotychczas dowodów pochodzenia w postaci deklaracji na fakturze oraz świadectwa na formularzu A (Form A).

 

Karnet ATA / dokument odprawy czasowej /- jest obecnie najważniejszym i najpopularniejszym dokumentem celnym odprawy czasowej towarów, który upoważnia do czasowego przywozu towarów na teren 78 krajów zrzeszonych w ATA na dzień 1.08.2018 : 

Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii Europejskiej / EU /.

Karnet ATA  jest międzynarodowym, ujednoliconym dokumentem celnym wydawanym przez Izby Handlowe, będące członkami systemu gwarancyjnego ATA; jest dokumentem wykorzystywanym do bezcłowego przewozu towarów, ujętych w ramach trzech głównych kategorii:

– towary przeznaczone do prezentacji lub użycia na wystawach, targach, pokazach, kongresach lub podobnych imprezach

– wzory lub próbki handlowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego

– wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

W Polsce wydawaniem karnetów ATA zajmuje sie Krajowa Izba Gospodarcza / KIG /. 

Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego itp.), oraz osobom fizycznym po złożeniu:

– wniosku podpisanego przez uprawnione osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl

– dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego

– zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

– decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej / NIP /

– ewentualnie dodatkowego zabezpieczenia gotówkowego

 UWAGA: Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy – od daty wydania.

Aby wyrobić karnet należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji.

Użytkownik karnetu ATA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych / w kraju wywozu i krajach przywozu / oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA / np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej itp./.

Należy przestrzegać terminu powrotnego wywozu, wyznaczonego przez odpowiedni urząd celny. Przekroczenie terminu odprawy czasowej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat celnych.

Termin ważności karnetu ATA nie może być przedłużany. Jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy.

Wiecej informacji dostepne na stronie KIG  

 

Powrotny przywóz towarów powracajacych. 

„Procedura towarów powracających” pozwala na powrotny przywóz towarów o statusie wspólnotowym bez konieczności uiszczania z tego tytułu należności celnych przywozowych / tzn. cło, VAT, akcyza /. Towary te są bowiem zwolnione od tych należności z mocy samego prawa / art. 844 i następne rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, ze zmianami, dalej zwanego: „RWKC”/.

Wywóz towarów na targi lub wystawy poza teren Unii Europejskiej może być dokonany zgodnie z procedura towarów powracających i wykorzystaniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu z dołączonym formularzem INF-3  

Jeżeli zgłaszający przewiduje, że towary wyprowadzane poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej zostaną powrotnie wprowadzone na ten obszar UE, do zgłoszenia wywozowego może dołączyć blankiet informacyjny, o którym mowa w art. 850 RWKC, dokument informacyjny INF-3.

Powrotny przywóz dla „towarów powracających” umożliwy jest przy spełnieniu określonych warunków, by wywiezione z obszaru celnego Wspólnoty towary, które następnie na obszar ten powracają były zwolnione z należności celnych i podatkowych. Zgodnie z art. 185 ust. 1 WKC towary wspólnotowe, które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie na ten obszar wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat, zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności celnych przywozowych. Zasadniczo zwolnienie z należności celnych udzielane jest w przypadku, gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie, w jakim zostały wywiezione / art. 186 WKC /.
Stosownie do art. 45 ust.1 pkt 4 ustawy VAT zwalnia się od podatku import powracających z terytorium państwa trzeciego zwolnionych od cła towarów, dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary.
Niezbędnym warunkiem wymaganym do zastosowania zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów powracających jest stwierdzenie tożsamości towaru wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty z towarem uprzednio wyprowadzanym z tego obszaru.

Stwierdzenie tożsamości towaru następuje w oparciu o:
– egzemplarz zgłoszenia celnego wywozowego;
– dokument informacyjny INF-3, stanowiący załącznik 110 do RWKC;
– inne dokumenty.

Jeżeli organy celne / urząd powrotnego przywozu / uznają to za konieczne, mogą zażądać, aby osoba zainteresowana dostarczyła dodatkowy dowód lub dowody, w szczególności w celu umożliwienia ustalenia tożsamości powrotnie przywożonych towarów.

Towar posiada status towaru wspólnotowego, gdy ma pochodzenie wspólnotowe lub gdy po uprzednim jego zaimportowaniu spoza UE dopuszczono go do swobodnego obrotu wspólnotowego.

 

Karnet CPD  / Carnet de passage en douane (CPD) /

Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passages który wystawiany jest zgodnie z postanowieniami Konwencji celnych (NY 1954, Geneva 1956) ujednoliconych przez Konwencję dotyczącą odprawy czasowej (Stambuł 1990) i który wyjeżdżający za granicę samochodem do lub przez terytorium państw – sygnatariuszy tej Konwencji muszą posiadać ten dokument.    

Dokument może być używany podczas kilkukrotnych  podróży danego pojazdu do tych krajów w terminie ważności dokumentu czyli 1 roku, o ile przepisy danego kraju nie wskazują inaczej. 

Karnet CPD jest drukiem celnym i musi być przechowywany przez użytkownika wraz z dokumentami osobistymi (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, karty kredytowe).

CPD nie może być przekazywane innej osobie czy na inny pojazd. Dokument jest wystawiany na dany pojazd i osobę lub firmę. Karnet musi być zgodny z dokumentami pojazdu i osoby podróżującej.  Nieprawidłowe dane mogą spowodować problemy na granicach. Podczas ważności karnetu pojazd musi być używany tylko przez właściciela lub osobę upoważnioną wymienioną na karnecie.

Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i celną za przekazanie pojazdu innej osobie. Karnet jest drukiem podlegającym zwrotowi do PZM-Travel przed upływem terminu ważności karnetu lub najpóźniej do 30 dni po tym terminie. 

Przy odbiorze karnetu należy przedstawić pojazd do oględzin.

Za każdy karnet CPD musi być uiszczona opłata oraz uiszczony depozyt gwarancyjny w formie kaucji gotówkowej przekazanej na konto PZM-Travel.

Lista krajów wymagajacych CPD dostepna LISTA KRAJÓW CZASOWY WWÓZ POJAZDÓW W RUCHU TURYSTYCZNYM I HANDLOWYM CPD

Więcej informacji dostępne na stronie PZM Travel 

 

TARYFA CELNA

Całość taryfy celnej, kontyngentów, zawieszeń i środków ochronnych jest dostępna w internetowej bazie danych TARIC dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

Celna informacja taryfowa dostepna tutaj  / http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL /

 

WIT – Wiazaca Informacja Taryfowa

Usługa umożliwia kompleksową obsługę w formie elektronicznej procesu składania wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz udzielenie w oparciu o złożony wniosek decyzji WIT. Dane wniosków oraz wydanych decyzji WIT są przesyłane elektronicznie do Europejskiego Sytemu Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-3 w Brukseli.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów, poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.

WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie w krajach Unii różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych na obszarze UE.

Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

 

* Rejestr EORI / Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych / ang. Economic Operators Registration and Identification – EORI /. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.