Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Oznakowanie towarów znakami CE. Bezpieczeństwo produktów i usług.

Odpowiednie oznakowanie towarów zgodnie z wymaganiami UE szczególnie przy imporcie ładunków uchroni importera od problemów z wprowadzeniem importowanego towaru na teren Unii Europejskiej.

 

Informacja ważna dla importerów.

Oznaczenie / Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ” Nowego Podejścia ” Unii Europejskiej  / UE /.

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE,  deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne zasady systemu europejskiego obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek krajowy. Krajowe przepisy regulujące system oceny zgodności oraz sposobu jej oznakowania znakami CE zawarte są w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. z 2005r. nr 265, poz. 2227).
Zgodnie z w / w rozporządzeniem oznakowanie CE, powinno być umieszczone na urządzeniu, albo tablicy znamionowej, w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takich możliwości – na opakowaniu aparatury lub w instrukcji obsługi lub dokumencie gwarancyjnym dołączonym do urządzenia.

Ustawa o systemie oceny zgodności zabrania wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności,  jeżeli ten wyrób podlega takiemu oznakowaniu.

Jeśli dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy  ” Nowego Podejścia ” to bez oznakowania CE nie może być wprowadzany do obrotu ani użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE.

Znak CE umieszczony na produkcie to deklaracja producenta, iż produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw dotyczących wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska oraz określających zagrożenia, które producent powinien wykryć i usunąć. Producent podpisując produkt znakiem CE deklaruje, że nie zagraża on zdrowiu i nie szkodzi środowisku.

Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

Wyroby przed wystawieniem przez producenta deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać właściwe certyfikaty.

Dodatkowe informacje dotyczące deklaracji zgodnosci dostępne na stronie / http://www.oznaczenie-ce.pl/

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki poświęconej m.in. dyrektywom nowego podejścia będących w kompetencji MG, Decyzji 768/2008/WE i Ustawie o Systemie Ocenie Zgodności według systemu „Nowego Podejścia” www.mg.gov.pl/node/11590

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu proponujemy odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/znak_ce.php

 

Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE.