Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

AKREDYTYWA

AKREDYTYWA / LC / LETTER OF CREDIT / – to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu.

Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów akredytywa nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z nieznanymi kontrahentami, mającymi siedzibę w innej miejscowości lub kraju.

Jest to pisemne zobowiązanie banku, który otworzył akredytywę do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniędzy, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich, określonych w umowie dokumentów.

W akredytywie bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów dowodzących, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj konosament albo list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został dostarczony na miejsce przeznaczenia  / albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu /.

Wspólny mechanizm działania dla róznych rodzajów akredytyw można określić następująco:

– Kredytodawca, którym najczęściej jest kupujący, zabezpiecza w banku określoną sumę, najczęściej poprzez dokonanie blokady albo złożenie gwarancji.

– Kredytodawca składa instrukcję w banku, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty strony trzecie / zazwyczaj sprzedający / mają prawo korzystać z tych pieniędzy. Jeśli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna.

–  Bank wystawia akredytywę / Letter of Credit /  zgodnie z otrzymaną instrukcją

– Strona upoważniona / najczęściej sprzedający / korzysta z kredytu pod warunkiem przedstawienia bankowi dowodu, że wywiązuje się ze swych zobowiązań.

Zlecenie otwarcia akredytywy powinno zawierać następujące elementy: miejsce i datę złożenia zlecenia, zleceniodawcę, sposób otwarcia  / telex, SWIFT, list /, bank awizujący, beneficjenta, kwotę akredytywy, datę i miejsce ważności akredytywy, miejsce płatności / bank otwierający lub bank awizujący /, rodzaj płatności, częściowe dostawy / dozwolone, zabronione /, przeładunek  / dozwolony, zabroniony /, miejsce załadunku towaru i miejsce przeznaczenia, opis towaru, ilość, cenę i jej podstawę / INCOTERMS / oraz szczególne warunki płatności, wymagane dokumenty przy dokonaniu płatności, ostateczny termin wysyłki towaru, szczególne warunki płatności, czas prezentacji dokumentów, koszty i prowizje bankowe, rodzaj akredytywy, numer rachunku zleceniodawcy oraz jego stempel i podpisy.

Najczęściej występującymi dokumentami w akredytywie przy wysyłkach morskich są:

– faktura handlowa

– specyfikacja / packing list

– dokumenty ubezpieczeniowe / polisa ubezpieczeniowa

– certyfikat / świadectwo pochodzenia

– konosament  / morski list przewozowy /

– certyfikaty / np. antyarabski, antyizraelski, o wieku statku itp. /

– certyfikaty dotyczące towaru

Dokumenty mogą podlegać legalizacji w placowce dyplomatycznej lub Izbie Przemyslowo – Handlowej / jesli jest to wymagane / zgodnie z warunkami akredytywy.

Przy wysyłkach morskich przed otwarciem akredytywy / złożeniem instrukcji do otwarcia akredytywy w banku / wskazany jest wcześniejszy kontakt z firmą spedycyjną, celem konsultacji i przygotowania instrukcji do poprawnego otwarcia akredytywy, tak aby uniknać ewentualnych poprawek i zmian w akredytywie po jej otwarciu i ponoszeniu dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zmian.

Po otwarciu akredytywy wskazany jest ponowny kontakt z firmą spedycyjną celem sprawdzenia możliwości spełnienia wymagań, terminów oraz możliwości przygotowania dodatkowej dokumentacji / np. certyfikatów / według wymagań zawartych w otwartej akredytywie.

Najczęściej stosowana jest akredytywa dokumentowa.

Akredytywa dokumentowa jest warunkowym zobowiązaniem banku otwierającego, działającego na zlecenie importera  / kupujący; zleceniodawca akredytywy; aplikant / , do zapłacenia lub zagwarantowania eksporterowi  / sprzedający; beneficjent akredytywy /  zapłaty w odroczonym terminie określonej kwoty, w zamian za dokumenty. Dokumenty reprezentujące towar lub usługę winny być zgodne z warunkami zawartymi w akredytywie i złożone w banku w terminie jej ważności.

Na życzenie eksportera akredytywa może być potwierdzona. Potwierdzenie do akredytywy dodaje bank awizujący lub inny bank pośredniczący w transakcji. Bank dodając potwierdzenie do akredytywy podejmuje własne zobowiązanie do dokonania zapłaty za dokumenty, na warunkach identycznych jak te, które wystawiając akredytywę podjął bank otwierający.

Akredytywa dokumentowa otwierana i realizowana jest w oparciu o Jednolite zwyczaje i praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych„  (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – UCP). Opracowuje je Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, a pierwsza publikacja pochodzi z 1933 roku.

Najnowsza nowelizacja weszla w życie 1 lipca 2007 roku pod nazwą UCP 600 / ucp600 /.