Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE IMO CLASS / IMDG /

Obsługujemy ładunki IMO Class w kontenerach morskich w eksporcie oraz imporcie. Przesyłki IMO Class muszą spełniac przepisy i wymagania zwiazane z przewozem morskim towarów niebezpiecznych.

Kodeks IMDG  / International Maritime Dangerous Goods / został opracowany jako jednolity kodeks międzynarodowy dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą morską obejmujący takie kwestie jak podzial ładunków niebezpiecznych na klasy,  konstrukcje pojemników, opakowań, oznakowanie,  ze szczególnym uwzględnieniem segregacji niezgodnych substancji. Obejmuje także wytyczne dotyczące sztauowania ładunków niebezpiecznych w kontenerach w transporcie morskim.

Obowiązki :

Klasyfikacji towaru dokonuje nadawca lub właściwy organ.

 

Klasy, działy, grupy pakowania.

Substancje (w tym mieszaniny i roztwory) oraz artykuły z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Kodeksu są przypisane do jednej z klas 1 – 9 w zależności od zagrożenia lub najczęstszych zagrożeń z nimi związanych. Niektóre z tych klas są podzielone na działy.

Klasa 1: Materiały wybuchowe

Podklasa 1.1: substancje, materiały i wyroby zdolne do wybuchu masowego

Podklasa 1.2: substancje, materiały i wyroby, które stwarzaja zagrożenie rozrzutem, ale nie sa zdolne do wybuchu masowego

Podklasa 1.3: substancje,materiały i przedmioty, które starzaja zagrożenie pożarowe lub  nieznaczne zagrożenie wybuchu lub niewielkie zagrożenie rozrzutem lub oba, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

Podklasa 1.4: materiały i przedmioty, które nie stwarzają poważnego zagrożenia

Podklasa 1.5: materiały i przedmioty bardzo niewrażliwe , które przedstawiają niebezpieczeństwo wybuchu masowego

Podklasa 1.6: bardzo niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

Klasa 2: Gazy

Klasa 2.1: gazy palne

Klasa 2.2: gazy niepalne

Klasa 2.3: gazy toksyczne, trujące

Klasa 3: Materiały ciekłe – ciecze łatwopalne

Klasa 4: Substancje stałe łatwopalne, substancje podatne na samozapalenie; substancje, które w zetknięciu z wodą tworzą gazy palne

Klasa 4.1: Materiały stałe zapalne od zewnętrznego zródła ognia

Klasa 4.2: Substancje i materiały samozapalne

Klasa 4.3: materiały, substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne

Klasa 5: substancje utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa 5.1: substancje utleniające

Klasa 5.2: nadtlenki organiczne

Klasa 6: toksyczne i zakaźne

Klasa 6.1: substancje toksyczne

Klasa 6.2: zakaźne

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze / radioaktywne

Klasa 8: Materiały żrące

Klasa 9: Różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne których nie ujęto w innych klasach a ujawniają właściwości niebezpieczne

Kolejność numeryczna klas i działów nie zależy od stopnia zagrożenia.

Towary określane sa przez numery UN / UN no. /  Nateżenie zagrożenia wyraża przypisana Grupa Pakowania. Do każdego numeru UN przypisane są zagrożenia podstawowe oraz dodatkowe a także procedury postępowania w przypadku pożaru i uwolnienia substancji / materiału.

 

Wymagania :

Do realizacji wysyłek morskich towarów niebezpiecznych IMO Class w kontenerach wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

Dangerous Goods Declaration

Container Packing Certificate

Dangerous Goods Details

– Karta charakterystyki produktu / material safety data sheet / sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010 /

 

Wymagane jest po dokonaniu załadunku przez załadowce oklejenie kontenerów nalepkami IMO Class wg klasy przewożonego towaru / ładunku niebezpiecznego. 

– Oznakowania IMO Class / do pobrania PDF /

Jednoczesnie dodatkowo wymagane jest oklejenie kontenera pomarańczowymi nalepkami z numerem UN przewożonego ładunku.

Kontener powinien być oklejony z każdej strony.

 

UWAGA: od dnia 1.01.2012 pojazdy silnikowe / samochody, motory , quady,  pojazdy hybrydowe, łodzie / jesli zawieraja w zbiorniku paliwo, posiadają gaśnicę i nie jest odłączony akumulator w pojezdzie muszą być zgłaszane do transportu morskiego jako towar niebezpieczny UN3166,  IMO Class 9.

Z umowy ubezpieczenia Cargo wyłączone są następujące ładunki  klasę IMO 1, 3, 4. Ładunki niebezpieczne posiadające klasę IMO 1, 3, 4 ewentualnie mogą zostać przyjęte do ubezpieczenia za uprzednią zgodą ubezpieczyciela i na odrębnie uzgodnionych warunkach.